Dây gas

A. Dây cao áp đấu nối vào bình gas

1. Dây cao áp rút hơi


 2. Dây cao áp rút lỏng

B. Dây mềm nối thiết bị bếp gas

 

SẢN PHẨM - DỊCH VỤ KHÁC